کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

دانلود پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار صنایع کشاورزی

به بخش دانلود پروژه کارآفرینی صنایع کشاورزی، دانلود طرح توجیهی صنایع کشاورزی و طرح کسب و کار صنایع کشاورزی خوش آمدید. در این بخش از سایت کارن آفرینی می توانید جهت مشاهده ی و دریافت انواع نمونه طرح کسب و کار صنایع کشاورزی و همچنین طرح کارآفرینی صنایع کشاورزی استفاده نمائید.

در صورتی که نیاز به یک طرح توجیهی صنایع کشاورزی برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و یا یک طرح کسب و کار دانشجویی در حوزه صنایع کشاورزی برای ارائه در دانشگاه و یا طرح توجیه فنی اقتصادی مالی صنایع کشاورزی جهت گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق هایی مانند صندوق مهر امام رضا دارید می توانید با دانلود هر یک از طرح های کارآفرینی صنایع کشاورزی و پروژه های کسب و کار صنایع کشاورزی مورد نظر خود اقدام نمائید.

همچنین می توانید از این طرح های توجیهی صنایع کشاورزی و پروژه های کارآفرینی صنایع کشاورزی برای ارائه طرح توجیه مالی اقتصادی فنی صنایع کشاورزی به منظور گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون و همچنین ارائه طرح صنایع کشاورزی به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده و ایجاد کسب و کار صنایع کشاورزی مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی استفاده نمائید.

طرح توجیهی تولید شربت خرما

خلاصه طرح نام محصول شربت خرما ظرفیت پیشنهادی طرح 4000 تن مواد اولیه (میلون ریال) 21717 اشتغال زایی 15 زمین مورد نیاز 5000 اداری 100 سالن تولید 1000 انبار مواد اولیه 500 انبار محصول 500 زیر بنا آشپزخانه 25 رخت کن و نماز خانه 50 سرویس ها 100 ساختمان نگهبانی 100 سرمایه ثابت (هزار ریال) 2E+07 سرمایه در گردش(هزارریال) 8E+06 مصرف سالانه آب ( متر مکعب) 210000 مصرف سالانه برق( کیلو وات ...

طرح توجیهی تولید کود از پساب کارخانجات الکل

خلاصه وضعیت سرمایه گذاری و شاخصهای جهت طرح جدید تولید کود شیمیایی از پساب کارخانجات الکل محصول تولید تولید کود از پساب کارخانجات الکل پیشنهاد محل اجرای طرح مناطق مرکزی استان ظرفیت تولید 1000 تن تعداد اشتغال 17 نفر متراژ زمین 3000 متر مربع زیربنا 1600 مترمربع مشخصات سرمایه گذاری به میلیون ریال ماشینآْلات زمین ساختمان محوطه سازی تاسیسات وسایل نقلیه اثاثه و ملزومات پیش بینی نشده ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ

ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﺸﺎورزی و ﺗﻤﺪن ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻓﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺸﺖ و زرع و ﭘﺮورش دام دﺳﺖ زده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آرﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺸﻬﻮر ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻛﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﻔﺎری ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد از زﺑﺎﻟﻪ (ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ)

حلاصه طرح ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ از زﺑﺎﻟﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح 10000 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰی، ﻓﺎرس، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻗﺰوﯾﻦ و ﮔﯿﻼن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻼح ﺧﺎک، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﻠﯽ 137 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺗﯽ 236 ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺼﺮف آﺗﯽ 507 ﻫﺰار ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید ماشین آلات کشاورزی و تراکتور

هدف از بررسی گزارش حاضر بمنظور مطالعه امکان سنجی کامل طرح تولید ماشین آلات کشاورزی وتراکتور تهیه شده است. متقاضی طرح مذکور بنگان تعاون و حرفه آموزی وصنایع زندانیان کشور میباشد. درابتدای این گزارش مطالعات مربوط به بازار طرح انجام گردیده و پس از بررسی تکنولوژی طرح، سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و شاخصهای مالی محاسبه وارائه گردیده است. تعریف ، کاربرد ، مشخصات کلی محصول ابتدا در این ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کود کامل به صورت جامد(NPK)

خلاصه طرح نام محصول کود کامل به صورت جامد ظرفیت پیشنهادی طرح ٣٠٠٠ تن موارد کاربرد کشاورزی مواد اولیه مصرفی عمده سولفات امونیوم، فسفات آمونیوم سولفات پتاسیم و سولفات روی کمبود محصول (سال ١٣٩٠) ندارد اشتغال زایی (نفر) ٤٢ زمین مورد نیاز (٢(m ٢٥٠٠ اداری (٢(m ١٥٠ زیربنا تولیدی (٢(m ٥٠٠ سوله تاسیسات (٢(m ٢٠٠ انبار (٢(m ٤٠٠ سولفات آمونیوم: ١٥٧٥ تن میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی ...

طرح توجیهی موز گلخانه ای

تهیه شده در سال 1385 خلاصه طرح : موضوع طرح : تولید وپرورش موز گلخانه ای نوع تولیدات : موز تعداد شاغلین : 8 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری کل طرح : 1083 سرمایه گذاری ثابت : 1015 سرمایه در گردش : 26 در آمد سالیانه: 980 سود ویژه : 383 دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه نرخ باز دهی سرمایه : %39 -1 سرمایه گذاری ثابت طرح : -1-1 زمین محل اجرای طرح : محوطه سازی ...

طرح توجیهی احداث باغ زیتون (به مساحت 100 هکتار)

خلاصه طرح: موضوع طرح: احداث باغ زیتون ( به مساحت 100 هکتار ) دستگاه صادره کننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: وزارت جهاد کشاورزی 001 هکتار نوع تولیدات: زیتون تعداد شاغلین: 13 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: درآمد سالیانه: درآمد سالیانه: 5320/08 میلیون ریال 5245/68 میلیون ریال 74/41 میلیون ریال 4080/00 میلیون ریال 5100/00 میلیون ...

طرح توجیهی احداث باغ زیتون ( به مساحت 200 هکتار)

خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره کننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: احداث باغ زیتون ( به مساحت 200 هکتار ) وزارت جهاد کشاورزی نوع تولیدات: زیتون تعداد شاغلین: 20 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: درآمد سالیانه: درآمد سالیانه: 10001/03 میلیون ریال 9879/88 میلیون ریال 121/16 میلیون ریال 8160/00 میلیون ریال 10200/00 میلیون ریال ...

پروژه کارآفرینی کود شیمیائی

از جمله کود های شیمیائی قابل استفاده در مسیر خاکی می‌توان کود های فسفاته و سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم و سولفات نیزیم و برخی عناصر کم مصرف را نام برد هرچند که برای مصرف این کودها بهتر است براساس آنالیز خاک و مقایسه نتیجه آن با شاخص موردیناز کودی انجام شود با این حال توصیه کودی زیر در صورت عدم امکان دسترسی به آزمایش خاک و در شرایط pH بالای 7 می‌باشد. عناصر تشکیل دهنده برگ های ...

پروژه کارآفرینی طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم

چکید ه : این پروژه تحت عنوان طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم می باشد که با استفاده از سورتینگ لیزری است و در نهایت کلیه اطلاعات و استاندارهای موجود ملی با استانداردهای بین‌المللی و codex مقایسه می شود ، تا بتوان مبادرت به تولید کشمکش مطابق با استاندارهای بین‌المللی و به منظور صادرات تولید کرد، تا قادر به ورود به بازارهای جهانی باشیم . ایران یکی از مناطق انگور خیز می باشد که ...

طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه

موضوع طرح: تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) دستگاه صادرکننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 5/486 تن نوع تولیدات: خیار، گوجه فرنگی و بادمجان گلخانه ای تعداد شاغلین: 7 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 29. 1434 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 48. 1366 میلیون ریال سرمایه در گردش: 82. 67 میلیون ریال درآمد سالیانه: 45. 1304 میلیون ...

طرح کسب و کار دستگاه آبیاری هوشمند گلدان ها و گلخانه ها

مقدمه پرورش گل و گیاه کار مورد علاقه‌ خیلی از افراد است. خیلی از مردم بعد از کارهای روزانه به پرورش گل و گیاه می‌پردازند و این کار را دوست دارند. پرورش گل وگیاه در منزل علاوه بر تأثیرات فراوان بر روح و روان موجب زیبایی و لطافت منزل می‌شود. پرورش گل و گیاه در منازل عموماً با وسایل اندکی صورت می‌گیرد و اکثر کارها توسط خود فرد انجام می‌شود. این گیاهان عموماً از نوع آپارتمانی ...

مقاله بررسی مراحل برداشت، بسته بندی، حمل و فروش محصولات گلخانه ای

با توجه به محبوبیت روز افزون کشت و کار گلخانه ای در کشورمان و اهمیت صادرات این محصولات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه، نیاز به دقت در برداشت و بسته بندی محصولات گلخانه ای حائز اهمیت است. در یک گلخانه مکانیزه با تجهیزات مناسب و مدرن می توان حداقل 10 ماه در طول سال به تولید رسید که با یک برنامه ریزی مناسب می توان مراحل پس از برداشت را نیز بصورت مکانیزه انجام داد. امید ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ( حوزه فعالیت 2500 هکتار )

خلاصه طرح: موضوع: خدمات مکانیزاسیون حوزه فعالیت 2500 هکتار ظرفیت اسمی: 2500 هکتار نوع تولید: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی تعداد شاغلین: 16 نفر مشخصات سرمایه گذاری: سرمایه گذاری طرح: 71/2908 سرمایه گذاری ثابت: 76/3781 سرمایه در گردش: 95/126 درآمد سالیانه: 2555 سود ویژه: 63/963 دوره بازگشت سرمایه: 41/2 نرخ بازگشت سرمایه: 11/28% 1) عنوان طرح: پروژه خدماتی مکانیزاسیون (2500 هکتار) 2) ...

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی (تکمه ایی) به ظرفیت40 تن در سال

تهیه شده در سال91 13 خلاصه طرح: موضوع طرح: پرورش خوراکی دستگاه صادره کننده مجوز : وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات : 40 تن در سال نوع تولیدات: قارچ خوراکی و کمپوست تعداد شاغلین : 7 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح : سرمایه گذاری کل طرح: 534.3489 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 361.8825 میلیون ریال سرمایه در گردش: 172.4664 میلیون ریال درآمد سالیانه : 1022.4 میلیون ریال سود ویژه: ...

طرح کسب و کار احداث گلخانه صنعتی

مشخصات محل اجرای طرح استان: اصفهان شهرستان: فلاورجان بخش:روستای شرودان ویژگی های محل اجرای طرح ١.مساحت؟٤٠٠٠مترمربع ٢.محل اجاره ای است یاتملیکی؟ تملیکی ٣.درصورتی که محل خارج شهراست فاصله آن تامرکزوفاصله آن تاجاده اصلی چقدراست؟تاشهر٢کیلومترتاجاده اصلی١کیلومتر ٤.ویژگی(ویژگی های)مهم محل(مکان)چیست؟خاک وآب مرغوب میزان کل سرمایه گذاری١٬٤٠٧٬٧٥١٬٤٠٠ ریال .خلاصه مدیریتی مهمترین بخش یک طرح ...

پروژه کارآفرینی فعالیت های‌ کشاورزی‌

این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ " مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ " مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد 1 . کاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی‌است‌، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ مربوط‌ باشد : الف‌. داراییهای‌ زیستی‌، و ب‌ . تولید کشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌. 2 . این‌ استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد : الف‌. زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ ...

طرح توجیهی احداث 32 هکتار باغ سیب

جدول سرمایه گذاری طرح ارقام به هزارریال جمع کل سرمایه گذاری سرمایه گذاری جدید سرمایه گذاری قبلی شرح 5 4 3 2 1 6,400,000 0 0 0 0 0 6,400,000 زمین 900,840 0 0 0 0 819,000 81,840 ساختمانها و تاسیسات 401,475 0 0 0 0 356,475 45,000 ماشین آلات 8,551,268 0 2,250,902 2,092,982 1,879,097 2,328,287 0 احداث باغ 720,000 0 180,000 180,000 180,000 180,000 0 سود دوران مشارکت مدنی 592,000 0 0 0 ...

طرح توچیهی فنی ، مالی و اقتصادی زراعت گندم و چقندر قند با چاه آب 45 لیتر در ثانیه

جدول سرمایه گذاری طرح ارقام به هزارریال جمع کل سرمایه گذاری سرمایه گذاری جدید سرمایه گذاری قبلی شرح 200,000 0 200,000 زمین 1,837,260 1,658,160 179,100 ساختمانها و تاسیسات 417,375 417,375 0 ماشین آلات 180,000 180,000 0 سود دوران مشارکت مدنی 9,600 9,105 495 هزینه های مقدماتی 490,000 490,000 0 سرمایه در گردش 3,134,235 2,754,640 379,595 جمع کل جدول منابع تامین سرمایه گذاری الف - از ...

طرح کسب و کار پرورش گیاهان گلخانه ای

مقدمه : با آگاهی از اهمیت کشت و زرع و توجه به این مطلب که بخش کشاورزی حدود 27% از تولید ناخالص و 80% از محصولات اساسی مورد نیاز کشور تولید کرده و صادرات غیر نفتی نیز سهمی معادل40% دارا می باشد در می یابیم که بخش کشاورزی در هر کشور می تواند نقش بسیار مهمی را در تولید ناخالص آن کشور ایفا کند . این امر از طریق تولید محصولات کشاورزی مصرف در داخل و صادرات به سایر کشورها و ایجاد زمینه ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسانس های گیاهی

خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید اسانس های گیاهی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری ...

پروژه کارآفرینی راه اندازی گلخانه

فصل اول معرفی طرح فصل اول – معرفی طرح 1-2-مشخصات محصول 1-1-2- نام و کاربرد محصول: ایجاد و راه انداری یک فضای گلخانه ای برای تولید و تکثیر و نگهداری گیاهان گلخانه ای 2-1-2-مشخصات فنی محصول امروزه با پیشرفت علم کشاورزی و در کنار آن سایر علوم می توان از اغلب فراورده های گیاهی در تمامی فصال با استفاده از روش های نگهداری گلخانه ای بهره گرفت . 3-1-2-معرفی روشهای تولید استفاده از روش ...

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته ( به مساحت 50 هکتار )

فصل اول کلیات - 1 مقدمه : درخت پسته معمولی (ایرانی) با نام علمی Pistaca vera منشأ ایرانی داشته و در شمال شرقی کشور حوالی سرخس به صورت جنگلهای انبوه دیده می شود و نام علمی آن نیز از واژه فارسی پسته گرفته شده است. کتیبه های یونانی و تواریخ مؤید این مطلبند که کاشت درخت پسته و استفاده از محصول آن از حدود چهار هزار سال پیش در ایران مرسوم بوده است. 1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول